اعتراض و تجدید نظر خواهی ویزای رد شده کانادا

اعتراض و تجدید نظر خواهی ویزای رفیوضال

طبق حقوق مھاجرت کانادا، شما میتوانید از دادگاه فدرال کانادا بخواھید که تصمیم ھای مربوط به مھاجرت را مورد بازبینی قرار دھد. یک وکیل باید از طرف شما درخواست بازبینی قضایی دھد.
در برخی موارد، مھلت ھایی برای ارائه درخواست شما برای بازبینی به دادگاه فدرال وجود دارد. به عنوان مثال، اگر ھیئت مھاجرت و پناھندگی( IRB)، ادعای شما برای پناھندگی را رد کرده باشد، شما باید ظرف ۱۵ روز پس از صدور تصمیم IRB، درخواست تجدید نظر خود را تنظیم کنید.
بازبینی توسط دادگاه فدرال، یک فرآیند دومرحله ای است. در مرحله اول، که با عنوان مرحله “اجازه” نامیده میشود ،دادگاه، اسناد مربوط به پرونده شما را بازبینی میکند. شما باید به دادگاه نشان دھید که خطایی در تصمیم گیری رخ داده است، یا اینکه تصمیم، منصفانه یا منطقی نبوده است.
اگر اجازه داده شود، به این معنی است که دادگاه موافقت کرده که تصمیم را به صورت عمقی بررسی کند. در مرحله دوم، که “درخواست برای بازبینی قضایی” نامیده میشود، شما و وکیلتان میتوانید قبل از دادگاه، در یک استماع شفاھی شرکت کنید و توضیحی مبنی بر اینکه که چرا از نظر شما تصمیم ابتدایی نادرست بوده است ارائه دھید.
در مورد تصمیم ھای اتخاذ شده توسط IRB، درخواست برای بازبینی توسط دادگاه فدرال، به صورت خودکار دستور حذف را متوقف میکند و شما میتوانید تا زمان تصمیم گیری دادگاه در کانادا بمانید.
معمولا پرونده ھا قبل از دادگاه، توسط وکیل شما مورد بحث و بررسی قرار میگیرند. دادگاه میتواند با تصمیم اولیه موافقت کند یا پرونده شما را برای استماع مجدد به بخش پناھندگی( RPD) بازگرداند. این به این معنی نیست که تصمیم اولیه باطل خواھد شد.
اگرتشخیص دادگاه عدم وجود خطا در پرونده باشد، شما شامل دستور حذف خواھید شد و باید ظرف ۳۰ روز کانادا را ترک کنید.
برای درخواست بازبینی قضایی یک تصمیم مھاجرت یا اموری که تحت قانون مھاجرت و پناھندگی قرار میگیرند، شما باید ابتدا “اجازه” را از دادگاه فدرال دریافت کنید. بخش ۷۲ این قانون بیان میکند که درخواست برای “اجازه” و برای بازبینی قضایی میتواند از طریق منشی دادگاه (ثبت دادگاه)، ظرف ۱۵ روز (برای اموری که در کانادا مطرح شده اند) و یا ۶۰ روز (برای اموری که در خارج از کانادا مطرح شده اند) پس از روزی که متقاضی، از موضوعی که قرار است بازبینی شود مطلع شده است، ثبت شود. این تنھا در صورتی است که دادگاه “اجازه” دھد که پرونده برای استماع شفاھی درخواست برای بازبینی قضایی ارسال شود. اگر دادگاه درخواست اجازه را رد کند درخواست برای بازبینی قضایی نیز رد میشود و پرونده بسته میشود. قوانین شھروندی، مھاجرت، و پناھندگی دادگاه فدرال، شما را در مراحل مختلف و در مورد فرم ھایی که باید در مسیر درخواست برای اجازه و بازبینی قضایی مورد استفاده قرار بگیرند، ھدایت خواھد کرد.
شما مسئول انجام این مراحل در محدودیت ھای زمانی مطرح شده توسط قوانین ھستید.
برای مشاھده اطلاعات بیشتر، به سایت زیر مراجعه کنید: