پناهندگی در کانادا

 وکیل پناهندگی کانادا

وکیل پناهندگی کانادا

اداره مهاجرت و پناهندگی کاناد (IRB)، بزرگترین سازمان مستقل در کانادا است که مسئول اتخاذ تصمیم در خصوص درخواستهای مهاجرت و پناهندگی به شکلی کارآمد و منصفانه و مطابق قانون میباشد. یکی از مسئولیتهای(IRB)، تصمیم گیری در مورد هزاران نفر از افرادی است که سالانه به کشور کانادا وارد شده و تقاضای پاهندگی مینمایند؛ این سازمان میباید به شکلی منصفانه تشخیص دهد که ازمیان این افراد چه کسانی نیازمند و واجد شرایط دریافت پناهندگی هستند. کلیه دادگاه های مرتبط به امور پناهندگی از طریق این سازمان برگزار میگردند ،IRB مسئول اتخاذ تصمیمات قانونمند و منصفانه در راستای اجرای تعهدات بین المللی و اهداف بشردوستانه کانادا میباشد.
سازمان مهاجرت و پناهندگی کانادا IRB دارای چهار بخش مختلف است:
 • بخش مهاجرت ID
 • بخش درخواستهای مرتبط با مهاجرت
 • بخش پناهندگی
 • بخش درخواستهای مربط با امور پناهندگی
بخش مهاجرت: بخش مهاجرت (ID) شامل دو کارکرد اصلی است:
 • انجام جلسات استماع وقبولی و بازبینی  پرونده های مربوط به  بازداشت‌های انجام شده در بخش مهاجرت. اگر سازمان خدمات مرزی کانادا (CBSA) معتقد باشد که فردی بر طبق قانون عمل نکرده یا تخلف کرده است، از اداره مهاجرت  میخواهد که یک جلسه رسیدگی و استماع برگزار کند تاطی آن تعیین شود آیا فرد خاطی میتواند وارد کشور کانادا شود و یا خیر. اگر فرد، به دلایل مرتبط با امور مهاجرت بازداشت شود ، بخش مهاجرت، بازبینی های این امر را انجام خواهد داد. بازبینی های بازداشت، در چارچوب های زمانی معینی که توسط قانون تعیین شدهاند، انجام میشود. اعضای بخش مهاجرت تعیین میکنند که آیا فرد باید از بازداشت آزاد شود یا خیر؛ آزاد شدن میتواند توسط CBSA انجام شود.

بخش درخواست های مهاجرت:

این بخش از اداره مهاجرت به کلیه امور مرتبط با مهاجرت رسیدگی میکند که این امور مهاجرت عمدتا مربوط به مسایلی از قبیل:حمایتهای مالی ,دستورات مرتبط با اخراج افراد که توسط وزارت مهاجرت کانادا اتخاذ گردیده است میگردد.
 • بخش پناهندگی:
  • این بخش از اداره مهاجرت در خصوص افرادی که در کانادا به دنبال پناهندگی هستند تصمیم گیری مینماید.
 • بخش درخواستهای پناهندگی:
  • این بخش به امور بررسی درخواستهای پناهندگی و سایر امور مرتبط با این دسته رسیدگی میکند.

حتما بخوانید: مهاجرت به کانادا