ویزای کار نیروی خارجی در کانادا

ویزای کار کانادا

 انواع ویزای کار کانادا

اغلب افراد، برای کار در کانادا، به یک ویزای کار نیاز دارند. اگر مطمئن نیستید که شما به یک ویزای کار نیاز دارید یا خیر، به اینجا مراجعه کنید. دو نوع ویزای کار وجود دارد: ویزای کار بدون جاب آفر ویزای های کار با کارفرمای معین. برای کار در کانادا اغلب افراد نیاز به ویزای کار دارند تا بتوانند در کانادا به صورت قانونی مشغول به کار باشند . اگر مطمئن نیستید که شما به ویزای کار نیاز دارید یا خیر به اینجا مراجعه کنید. دو نوع ویزای کار وجود دارد . ۱- ویزای کار بدون نیاز به جاب آفر ( پیشنهاد کار) که فرد متقاضی میتواند برای هر کارفرماییی در کانادا کار کند و استخدام بشود. ۲- ویزای کار با جاب آفر که در این مورد فرد متقاضی میبایست الزاما برای کارفرمایی کار کند که به او جاب آفر(پیشنهاد کار) داده است. این نوع از ویزای کار مستلزم ارایه LMIA یا همان “ارزیابی تاثیر بازار نیروی کار” میباشد. توضیحات مربوط به LMIA در زیر قابل مشاهده هست.

شرایط مهاجرت کاری به کانادا

افراد زیر معمولا به ویزای کار نیاز ندارند، یا ویزای کار آنها، معاف از LMIA است:
 • متخصصانی که در تولید فیلم یا در تلویزیون مشغول به کار هستند
 • دانشگاهیان
 • پژوهشگران در مؤسسات کانادایی معین
 • دانشجویان کارآموز
 • متخصصان تعمیر و نگهداری برای تجهیزات صنعتی یا تجاری
 • متخصصان مذهبی یا افرادی که برای امور خیریه کار میکنند
 • ورزشکاران یا مربیان حرفهای
 • رقصنده ها، بازیگران، موزیسین های ارکستر، یا خوانندگان اپرا، یا هر کسی که در یک شغل مربوط به اینها کار میکند
 • کارآفرینان
 • متخصصان کشاورزی
 • کارمندان یک مأموریت دیپلماتیک خارجی، یک سمت کنسولی، سازمان بین المللی، یا دولت خارجی
 • مدیران صاحب بیزینس
 • متخصصانی که کارفرمایان آنها درخواست استخدام متخصصان را از طریق “برنامه مهاجرتی  استعداد خارجی” داده اند
 • متخصصانی که کارفرمایان آنها درخواست استخدام متخصصان را از تحت “طرح آزمایشی مهاجرت آتلانتیک” داده اند
همچنین، شما برای دریافت ویزای کار، به پیشنهاد استخدام یا جاب آفر نیاز ندارید اگر:
 • سن شما بین ۱۸ و ۳۵ سال باشد و بخواهید تحت برنامه ”تجربه بین المللی کانادا”، سفر و کار کنید
 • گواهینامه تعهد برای “برنامه ی ویزای استارت آپ” را داشته باشید
 • در حال حاضر در حال زندگی یا کار در کانادا هستید و میخواهید برای همیشه در کانادا بمانید
 • همسر یا عضوی از خانواده  شما در حال کار یا تحصیل موقت در کانادا باشد
 • به تازگی از یک مؤسسه آموزشی  پس از دیپلم در کانادا فارغ التحصیل شده باشید
 • یک متخصص  تحت یک معاهده  بین المللی باشید
 • یک ویزای اقامت موفقت با حداقل ۶ ماه اعتبار داشته باشید
 • درخواست پناهندگی سیاسی در کانادا داده باشید
 • در یک برنامه ی مبادله ای یا دوجانبه شرکت داشته باشید
 • یک متخصص  تحت یک توافقنامه ی فدرال-استانی/منطقه ای باشید
 • در “برنامه ی مهاجرتی جوانان جهان” مشارکت داشته باشید
 • یک دارنده ویزای تحصیل باشید که دیگر نمیتواند از لحاظ مالی، خود را تأمین کند
 • متخصصی  باشید که مورد سوءاستفاده شغلی قرار میگیرد یا در خطر سوءاستفاده شغلی در کانادا است
 • یک کارگر فرانسوی زبان یا دو زبانه هستید که قصد کار در خارج از کبک را دارید
 • یک کارمند هستید که به یک شرکت کانادایی  منتقل میشوید
اغلب کارفرمایان برای اینکه بتوانند یک کارمند  موقت را استخدام کنند، به یک “ارزیابی تأثیر بازار نیروی کار” (LMIA) نیار دارند. قبل از اینکه شما فرآیند استخدام را آغاز کنید، باید تعیین  کنید که به یک LMIA نیاز دارید یا خیر. اگر به LMIA نیاز نداشته باشید، باید کارمند موقت را از طریق برنامه کارمند خارجی موقت (TFWP) استخدام کنید. اغلب کارفرمایان برای اینکه بتوانند یک کارمند از خارج از کانادا را استخدام کنند ، به یک ” ارزیابی تاثیر بازار نیروی کار” یا همان LMIA نیاز دارند . قبل از اینکه کارفرما فرایند استخدام را آغاز کند، باید تعیین کند که به یک LMIA نیاز دارد یا خیر. اگر به LMIA نیاز نداشته باشد، باید کارمند را از طریق برنامه موقت (TFWP) استخدام کند.
TFWP به کارفرمایان اجازه میدهد که متخصصان خارجی را برای رفع نواقص موقتی نیروی کار و مهارت، استخدام کنند. LMIA مثبت نشان میدهد که نیاز به کارگر خارجی برای تکمیل موقعیت شغلی ای که پیشنهاد میدهید وجود دارد و همچنین نشان میدهد که هیچ فرد  کانادایی ای برای این شغل، در دسترس نیست.
پس از صدور یک LMIA مثبت، باید یک کپی از نامه تأیید را به هر کارمند موقت ارائه دهید و به هر کدام از آنها اطلاع دهید که برای ویزای کار درخواست دهند. پس از صدور یک LMIA مثبت، کارفرما باید یک کپی از نامه تایید را به هر کارمند موقت ارایه بدهد و به هرکدام از آنها اطلاع بدهد که برای درخواست ویزای کار درخواست بدهند.
میتوانید اطلاعات بیشتر مربوط به LMIAها، فرمهای درخواست، و مسئولیتهای کارفرمایان را در صفحه ی وب “برنامه ی  متخصصان خارجی موقت“ استخدام و توسعه ی اجتماعی کانادا بیابید.
اگر شما یک کارفرما از کبک باشید، کاندیدای شغلی شما نیز ممکن است نیاز به دریافت یک Certificat d’acceptation du Québec (CAQ) (گواهی پذیرش کبک) از دولت کبک باشد تا ویزای کار بتواند صادر شود. برای مشاهده  اطلاعات مربوط به CAQ، وب سایت e Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (اداره مهاجرت کبک) را ببینید.

ویزای کار بدون نیاز به کارفرما یا جاب آفر

ویزای کار بدون نیاز به کارفرما یا جاب آفر، ویزای کاری است که مختص شغل نیست. شما در صورتی میتوانید واجد شرایط  این ویزای کارباشید که: ویزای کار بدون نیاز به کارفرما یا جا افر، ویزای کاری است که وابسته به شغل خاصی نیست. به این معنا که شما به عنوان کارمند میتوانید با هر کارفرمایی کار کنید. شما در صورتی میتوانید واجد شرایط این ویزای کار باشید که:
 • یک دانشجوی بین المللی باشید که از یک مؤسسه آموزشی تعیین شده، فارغ التحصیل شده است و واجد شرایط برنامه ویزای کار پس از فارغ التحصیلی است
 • دانشجویی باشید که دیگر قادر به پرداخت هزینه های تحصیل خود نیست (دانشجوی بی بضاعت)
 • دارای یک ویزای کار مختص کارفرما باشید و مورد سوءاستفاده شغلی در کانادا قرار گرفته باشید یا در معرض خطر سوءاستفاده شغلی در کانادا باشید
 • درخواست اقامت دائم در کانادا را داده باشید
 • یک عضو از خانواده کسی باشید که درخواست اقامت دائم داده است
 • همسر یا شریک زندگی عرفی یک کارگر ماهر یا یک دانشجوی بی نالمللی باشید
 • همسر یا شریک زندگی عرفی یک متقاضی برنامه طرح آزمایشی مهاجرت آتلانتیک باشید
 • یک پناهنده، متقاضی پناهندگی، شخص محافظت شده، یا عضوی از خانواده نها باشید
 • تحت یک دستور اخراج از کانادا ولی غیر قابل اجرا باشید
 • یک ویزای اقامت موقت داشته باشید
 • از متخصصان جوان مشارکت کننده در برنامه های مهاجرت  خاص باشید
در هر کدام از این وضعیتها، شما باید معیارهای دیگری نیز داشته باشید تا واجد شرایط شوید. در اغلب موارد مجبور خواهید بود که هزینه مجوز کار را همزمان با هزینه ویزای کار، پرداخت کنید.