روش مهاجرتی ICT

ویزای کار کانادا ویژه مدیران شرکتها از طریق ایجاد شعبه شرکت در کانادا (C12 – ICT)

ویزای کار از طریق انتقال درون شرکتی یا (Intra-company transferees) در واقع نوعی ویزای کار کانادا است که زیر شاخه های سیستم مهاجرتی آی ام پی (International Mobility Program) قرار دارد.

سیستم مهاجرتی آی ام پی به شرکتهای بین المللی و خارجی این امکان را می‌دهد که مدیران و یا کارکنان منتخب خود را به شعبه کانادایی خود انتقال دهند تا:

  • اثر بخشی مدیریت را بهبود ببخشند.
  • صادرات کانادا را گسترش دهند.
  • و مزیت رقابتی را تحت کد معافیت C12 (منفعت عمده برای کانادا) در بازارهای بین المللی افزایش دهد.

همه ملیتهای غیر کانادایی از جمله ایرانیان از مزایای این روش اخذ ویزای کار می توانند بهره مند باشند حتی تابعین  کشورهایی که عضو موافقتنامه عمومی تجارت در خدمات (GATS) نیستند.

یکی از بهترین خصوصیات این ویزای کار روند رسیدگی بسیار سریع آن است.

این نکته را نیز در نظر بگیرید که افرادی که واجد شرایط برنامه ICT  هستند از ارائه LMIA یا همان ارزیابی تاثیر بر بازار کار معاف هستند و همچنین می توانند تحت استراتژی مهارتهای جهانی (GSS) درخواست اجازه کار دهند که فرایند رسیدگی در ذیل آن بسیار سریع (دو هفته) است.

یکی دیگر از خصوصیات مهم این برنامه مسیر اقامت دائم کانادای آن است. افراد خارجی دارنده مجوز کار در کانادا می توانند تحت سیستم اکسپرس انتری ( یا اکسپرس اینتری ) در شاخه های تجربه کار کانادایی CEC  و نیروی کار ماهر FSW برای خودشان و خانواده همراهشان تقاضای اقامت دائم کانادا نمایند.«موقعیت شغلی از پیش برنامه ریزی شده» یا arranged employment بخاطر ویزای کاری که دارند به آنها بین ۵۰ تا ۲۰۰ امتیاز اضافه در سیستم امتیاز بندی اکسپرس انتری می دهد.

از لحاظ واجد شرایط بودن ، دو شرط اصلی برای امکان دریافت ویزای کار از این روش مطرح می شود:

(الف) احراز شرایط مربوط به ارتباط تجاری بین شرکت خارجی و شعبه آن در کانادا ؛

(ب) احراز شرایط مربوط به ارتباط استخدامی بین شرکت کانادایی و فرد مدیری که متقاضی ویزای  کار است.

از دیگر مزایای این مجوز کار واجد شرایط شدن برای تقاضای ویزای کار نامعین ( open work permit ) برای همسر دارنده ویزای کار ICT و همچنین استفاده از سیستم رایگان درمانی کانادا برای کل خانواده، استفاده از سیستم رایگان آموزشی کانادا برای فرزندان است

شایان ذکر است که متقاضی ویزای کار در این روش نیازی به ارائه آزمون زبانهای انگلیسی یا فرانسه نیست. همچنین متقاضی ویزای کار تعهد یا الزام به راه اندازی بیزینس در شهر یا استان خاصی از کانادا و یا الزام استخدام شهروندان یا مقیمان کانادایی از لحاظ ایجاد شغل ندارد.

درصد موفقیت روش آی سی تی در گروه وکلای یزدانی ۹۵ درصد می باشد.

 برنامه ICT کانادا

مهارت تجاری به کانادا

پیش نیاز های ویزای انتقال درون شرکتی کانادا ICT

ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﮐﻠﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑـﺎﯾﺪ ﻣﮑﺎن ﻣـﺎدی را ﺑـﺮای ﻗـﺮار دادن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎﻧـﺎدا، ﺑـﻪ وﯾﮋه در ﻣـﻮرد داﻧـﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺑـﺎ اﯾﻦ ﺣـﺎل، در ﻣـﻮارد ﺧـﺎص ﮐﻪ ﺷـﺎﻣـﻞ ﻣـﺪﯾﺮان ارﺷـﺪ ﯾﺎ ﻣـﺪﯾﺮان اﺟـﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺷـﻮد، ﻗـﺎﺑـﻞ ﻗـﺒﻮل اﺳـﺖ ﮐﻪ آدرس ﺷـﺮﮐﺖ اﺳـﺘﺎرت آپ ﺟـﺪﯾﺪ ﻫـﻨﻮز تعیین ﻧﺸـﺪه ﺑـﺎﺷـﺪ. ﺑـﺮای ﻣـﺜﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﺷـﺮﮐﺖ از

آدرس ﻣﺸﺎور ﺧﻮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﺤﻞ را ﺧﺮﯾﺪاری ﯾﺎ اﺟﺎره ﮐﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ و ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎرﻣﻨﺪان اراﯾﻪ دﻫﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺴﺐوﮐﺎر در ﮐﺎﻧﺎدا و ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺎداش ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺮاﯾﯽ، ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ:

◦ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ازﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺮاﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺰرگ اﺳﺖ.

در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎﻫﺮ و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ:

◦ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود درﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺗﺠﺎرت ﺑﺎﺷﺪ.

◦ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

مزایای روش برنامه مهاجرتی ایجاد شعبه کانادایی ICT

بدون الزام تعهد به سرمایه گذاری یا کارآفرینی

بدون محدودیت سنی

بهره مندی از کارت خدمات درمانی رایگان دولتی برای کل اعضای خانواده

ویزای کار نامعین (اپن) برای همسر متقاضی اصلی و مجوز تحصیل برای فرزندان

بدون ایلتس

بدون محدودیت الزام به اقامت مستمر در کانادا

امکان درخواست اقامت دائم کانادا

داشتن حق انتخاب محل اقامت در هر شهر یا استانی در کانادا

پروسه رسیدگی حتی کمتر از ۶ ماه

بدون محدودیت انتخاب شهر دلخواه در کانادا

بدون نیاز به جاب آفر

امکان تحصیل رایگان برای فرزندان زیر ۱۸ سال

آشنایی با گروه وکلای یزدانی YLG

مجموعه بزرگ حقوقی یزدانی یکی از خوشنام ترين موسسات مهاجرتی مستقر در تورنتوی کانادا می باشد. با سال ها خدمات درخشان و با داشتن بیش از چهل کارمند تمام وقت و شعبات متعدد در شهرهای تهران، شیراز، استانبول، دبی، مونترال و تورنتو و ونکوور و با بهره مندی از گروه وکلا و مشاورین متخصص و کارآمد آماده همیاری و انجام کلیه خدمات حقوقی و مهاجرتی به هموطنان عزیز می باشد. یکی از مهمترین برتری های مجموعه بزرگ حقوقی یزدانی صلاحیت حضور در دادگاه های کانادا می باشد. ما با برخورداری از گروهی از وکلای کانادایی، می توانیم از پرونده های رد شده در دادگاههای استان آنتاریو و فدرال کانادا دفاع نماییم.

انواع فایلها

وای ال جی بیش از صدها پرونده مهاجرتی تجاری کانادا را نمایندگی می کند و اقسام آن به شرح ذیل میباشد.

Start-Up Visa

Intra-Company Transferees WP

PNP Business and Skilled

Self-Employed

Study Permits

Open Work Permits

Immigration Refugee Board IRB

نظرات

سعید قرائی
مشتری گروه وکالتی یزدانی


سلام و وقت بخیر
من طی مشاوره ای که با سرکار گروه وکلای یزدانی داشته ام از راهنمایی و مشاوره ایشون و وقتی که با صبر و حوصله گذاشتن کمال رضایت و تشکر را دارم

بهار روحی
مشتری گروه وکالتی یزدانی


یک تیم حرفه ای، پاسخگو و هماهنگ که تمام طول پروسه راهنمایی و همفکری هاشون باعث آرامش و اطمینان خاطر ما بوده. خانم نیلوفر که مستقیما با ما در تماس بودند و روی پرونده ما کار می کردند در همه حال بسیار صبور، خوش برخورد و با حوصله راهنمایی کردند، و آقای فرزاد یارمحمدی که در هر زمان با صبوری و خوشرویی هر راهنمایی و اطلاعاتی که نیاز داشتیم رو در اختیارمون گذاشتند و من به شخصه بسیار ممنونشون هستم

نیما معماری
مشتری گروه وکالتی یزدانی


من با گروه حرفه ای یزدانی ارتباط برقرار کردم و واقعا ممنونم بابت وقتی که برام کذاشتن و جواب همه سوالاتم و با صبوری دادند

آشنایی با برخی موکلان موفق موسسه وکالتی یزدانی

_

“شخص آقای یزدانی باعث اعتماد من به مجموعه شد.”

کلاینت عزیزمان، آقای عطاریزی، در ایران شرکت تهیه و تولید نرم‌افزار کامپیوتری داشتند و توانستند از طریق برنامه‌ی آی‌سی‌تی و افتتاح شعبه‌ی شرکت در کانادا، ویزای این کشور را دریافت کنند. ایشان از طریق فضای مجازی با گروه حقوقی یزدانی آشنا شدند. صدور ویزای این کلاینت عزیز از زمان سابمیت پرونده ۱۲ هفته طول کشید. آقای عطاریزی در گفتگو با همکارمان به منطقی و واقعی بودن صحبت‌های آقای یزدانی اشاره کردند و عنوان کردند شخص آقای یزدانی موجب اعتماد ایشان به مجموعه شد. طبق گفته‌های این موکل عزیزمان خوشبختانه سوالات چندانی از ایشان در فرودگاه پرسیده نشده. مجموعه وکلای یزدانی تا انتهای این مسیر آقای عطاریزی را همراهی می‌کنند.

خواندن روند مهاجرتی

“اعتماد به حرفه ای (پروفشنال) بودن وکیل کمکم کرد. تجربه من از کار با وکیل پروفشنال موفقیت آمیز بود. اعتماد به تخصص و پروفشنال بودن وکیل به نتیجه موفقیت آمیز برای من منجر شد.”

دکتر ناجیان ۵۲ سال دارند و پزشک متخصص هستند. ایشان از طریق برنامه استارت آپ در کانادا هستند.
آقای دکتر ناجیان در گفتگویی که با همکار ما داشتند از تمامی مراحل پروسه‌ی مهاجرت‌شان راضی بودند. ایشان در این گفتگو به دوستانی که قصد مهاجرت دارند پیشنهاد کردند که به بیزنس پلن و شرح وظایف‌شان مسلط باشند.
این موکل عزیز که از طریق یکی از دوستان‌شان با مجموعه وکلای یزدانی آشنا شدند، عنوان کردند تا پیش از این تصور می‌کردند شرط وکیل خوب بودن، آدم خوبی بودن است؛ اما با آشنایی با جناب آقای یزدانی و مجموعه حقوقی ایشان، متوجه شدند حرفه‌ای بودن بسیار مهم است.
دکتر ناجیانِ عزیز در پایان صحبت‌شان اعلام کردند که از انتخاب YLG بسیار راضی هستند.

خواندن روند مهاجرتی

“خوش آمد گفتن آفیسر کانادایی به من دلیل اعتمادم به فرد کاردان بود.”

آقای نعیمی طی گفتگویی که با همکار ما داشتند، ضمن اعلام اینکه تمام مراحل پروسه مهاجرت حرفه‌ای انجام شد، عنوان کردند از کار کردن با ylg راضی هستند.
موکل عزیزمان، آقای نعیمی، یکی از کسانی هستند که موفق شدند از طریق ایجاد شعبه شرکت در کانادا وارد این کشور شوند.
آشنایی این موکل عزیز یا گروه وکلای یزدانی از طریق سایت و صفحه اینستاگرام بود.
جناب نعیمی سال گذشته با گروه وکلای یزدانی قرارداد بستن و رسما پروسه مهاجرت ایشان شروع شد. این کلاینت عزیز که پیش از این در ایران و در زمینه‌ی فن‍اوری اطلاعات مشغول به کار بودند به یاری همکاران ما در Ylg توانستند شعبه‌ی دیگر شرکت‌شان را در کانادا تاسیس کنند.
همان‌طور که قبلاً گفتیم ICT یا ایجاد شعبه شرکت یکی از بهترین روش‌ها برای اخذ ویزای کاناداست.
خوشبختانه جناب نعیمی توانستند اجازه کار دو ساله را دریافت کنند. مجموعه وکلای یزدانی تا پایان این پروسه و صدور اجازه اقامت با ایشان همراه خواهد بود.

خواندن روند مهاجرتی

 ویزای انتقال درون شرکتی کانادا یا ict برای چه افرادی مناسب است؟

ویزای ICT یک نوع ویزای کار موقت کانادا است و مختص به شرکت‌های بین‌المللی است که در جایی خارج از کانادا قرار دارند و در کانادا نیز دفتر تأسیس کرده‌اند. این شرکت‌ها برای توسعه کسب و کار و یا انتقال بیزینس خود به کانادا، اقدام به انتقال بعضی از کارمندان عالی رتبه و متخصص خود به شرکت کانادایی می‌کنند. منظور از کارمند واجد شرایط کسی است که به عنوان یک «مدیر ارشد»، یا «مدیر اجرایی» یا یک «کارمند متخصص» در شرکت کار کند. این افراد برای کار در شعبه کانادا باید ویزای کار ICT دریافت کنند. بنابراین پروسه اخذ ویزای ict کانادا بدین ترتیب است که شما شرکت خود را در کانادا ثبت می کنید و در مرحله بعد به عنوان مدیر شرکت برای دریافت ویزای کار ict اپلای می کنید.

چه شرکتی می‌تواند برای این ویزا اقدام کند؟

هر شرکت بین‌المللی که بتواند نشان دهد که انتقال نیروی کار به داخل کانادا بر کیفیت خدمت‌رسانی آن‌ها به کانادایی‌ها تاثیر مثبتی دارد. پس سود کانادایی‌ها مطرح است؟ بله، خدمت‌‌رسانی این شرکت در نهایت به بهبود زندگی و سود کانادایی‌ها منجر خواهد شد.

“نظم و انضباط کاری شما در این پروسه تاثیرگذار بود.”

کلاینت عزیزمان، آقای فریزنی، در واحد تولید فعالیت داشتند و بر اساس بیزنس پلنی که برای ایشان طراحی شد توانستند شعبه‌ی دیگر شرکت‌شان را در کانادا ثبت کرده و پس از گذشت ۳ ماه ویزای این کشور را دریافت کنند. همان‌طور که پیش از این و به کرات گفتیم، برنامه‌ی آی‌سی‌تی یا افتتاح شعبه یکی از بهترین برنامه‌ها برای مهاجرت به کاناداست.
جناب آقای فریزنی در ابتدا از طریق تبلیغات شبکه ماهواره‌ای با گروه وکلای یزدانی آشنا می‌شوند و سپس یکی از دوستان‌شان این مجموعه را به ایشان پیشنهاد می‌کنند.
خوشبختانه به دلیل اطلاع‌رسانی‌های مجموعه یزدانی و توصیه‌های مکرر ما، این موکل عزیز متوجه اهمیت بیزنس پلن شده و در جهت بررسی و تسلط همه‌جانبه به آن، تلاش می‌کنند. به طوری که به تمام سوالات آفیسر در فرودگاه به خوبی پاسخ می‌دهند.
این موکل عزیز در گفتگویی که با همکار ما داشتند اعلام کردند، نظم و انضباط کاری گروه وکلای یزدانی در این پروسه، یعنی دریافت ویزا، تاثیرگذار بوده است.

خواندن روند مهاجرتی

“ایمان پیدا کردم با آقای یزدانی به نتیجه می‌رسم.”

کلاینت عزیزمان، دکتر فاتحی، دامپزشک و صاحب کارخانه‌ی فرآورده‌های غذایی- دامپزشکی بودند. ایشان با توجه به بیزنس پلنی که آقای یزدانی برایشان طراحی کرد، توانستند شعبه‌ی کارخانه‌شان را در کانادا ثبت کرده و ویزای این کشور را دریافت کنند.
دکتر فاتحی در گفتگویی که با همکارمان داشتند عنوان کردند در سال ۲۰۰۹ هم اقدام به مهاجرت کردند که به دلیل انتخاب مشاور مهاجرتی نامناسب، با شکست مواجه شدند. این موکل عزیز ضمن اعلام رضایت از همکاری با گروه وکلای یزدانی، اضافه کردند که انقدر تمام مراحل پروسه مهاجرت قوی انجام شد که جای سوالی باقی نماند. بنابراین در فرودگاه آفیسر سوال چندانی از ایشان نکرده و ورودشان به خاک کانادا را خوشامد می‌گوید.
نکته‌ی جالب این گفتگو، حرف‌های این موکل عزیز در مورد انرژی کلام و صدای آقای یزدانی است.

خواندن روند مهاجرتی

“مجموعه آقای یزدانی مشهور است و نیازی به جستجو نیست.”

موکل عزیزمان، آقای زند وکیلی، فارغ‌التحصیل رشته‌ی برق و صاحب کارخانه‌ی تولید لوازم برقی هستند. ایشان توانستند بر اساس برنامه آی‌سی‌تی و ایجاد شعبه شرکت در کانادا، ویزای این کشور را دریافت کنند.
آقای زند وکیلی مدت زمان تایید ویزای کانادا را از زمان سابمیت پرونده کوتاه اعلام کردند.
این کلاینت محترم طی گفتگوی با همکارمان اعلام کردند از طریق تبلیغات شبکه ماهواره‌ای با مجموعه‌ی وای‌ال‌جی آشنا شدند. ایشان اضافه کردند مجموعه آقای یزدانی مشهور است و نیازی به جستجو نیست. این موکل عزیز در مورد سوال همکارمان مبنی بر سرمایه‌گذاری، پاسخ دادند که هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری نکرده‌اند و اساسا این برنامه‌ نیازی به سرمایه‌گذاری ندارد.

خواندن روند مهاجرتی

“مهاجرتم بدون داشتن نمره زبان، در این مدت زمان کوتاه برایم باور کردنی نبود.”

موکل عزیزمان، خانم رویا، فوق لیسانس مدیریت تکنولوژی دارند. ایشان در ایران مدیر یک فروشگاه زنجیره‌ای مواد غذایی بودند.

خانم رویا از طریق فضای مجازی با مجموعه وکلای یزدانی آشنا شدند و پس از تحقیقات بسیار، با همکاران ما قرارداد بستند.

این موکل عزیز یکی دیگر از کسانی هستند که به کمک برنامه ICT و ثبت شعبه شرکت در کانادا توانستند وارد خاک این کشور شوند.

این کلاینت عزیزمان در گفتگویی که با همکار ما داشتند ضمن ابراز رضایت از همکاری با YLG، عنوان کردند که باورشان نمی‌شد در این مدت کوتاه نتیجه‌ی خوبی بگیرند.

همکاران ما در مجموعه وکلای یزدانی تا پایان این راه و دریافت اقامت دائم، خانم رویا را همراهی خواهند کرد.

خواندن روند مهاجرتی

“از اینکه به این راحتی توانستم به چیزی که می‌خواستم، برسم خرسندم.”

موکل عزیزمان، جناب آقای مولایی، فارغ‌التحصیل رشته‌ی حقوق و وکیل هستند. آقای یزدانی پس از بررسی سابقه‌‌ی کاری ایشان پیشنهاد کردند که این موکل عزیز، شعبه‌ی شرکت‌شان را در کانادا ثبت کرده و به دفاع و احقاق حقوق از هم‌وطنان عزیزمان در کانادا بپردازند. آقای مولایی پس از ایجاد شعبه توانستند ویزای کانادا را دریافت کنند.

این کلاینت محترم طی گفتگویی که با همکارمان داشتن اعلام کردند از همکاری با گروه وکلای یزدانی بسیار راضی هستند. ایشان همچنین اضافه کردند، از اینکه به این راحتی توانستم به چیزی که می‌خواستم، برسم خرسندم.

خواندن روند مهاجرتی

“بعنوان یک فرد محافظه کار، تنها کیفیت بالای کار بود که توانست رضایتم را جلب کند.”

موکل محترم ما، آقای محمد گلصنم‌لو، ۳۸ ساله، فارغ‌التحصیل رشته‌ی مهندسی برق و عضو هیئت مدیره‌ی یک شرکت تجهیزات الکترونیک هستند. این موکل عزیز از طریق برنامه‌ی آی‌سی‌تی و تاسیس شعبه شرکت در کانادا ویزای این کشور را دریافت کردند. ورک پرمیت ایشان برای ۳ سال صادر شده است. آقای گلصنم‌لو در گفتگویی که با همکار ما داشتند اعلام کردند که سال‌ها در فکر مهاجرت بودند و در نهایت بهترین را انتخاب کردند. ایشان کیفیت کار آقای یزدانی را بالا توصیف کردند و عنوان کردند از کار با مجموعه یزدانی راضی هستند. همچنین این موکل عزیز به سایر افرادی که برای مهاجرت اقدام می‌کنند توصیه کردند اعتماد به نفس داشته باشند تا این احساس را به آفیسر هم منتقل کنند.

خواندن روند مهاجرتی

“گرفتن ویزای کار بعنوان نماینده شرکت ایرانی در سن و سال من و با تجربه پایین شگفتی آور بوده است.”

کلاینت جوان‌مان، آقای امیر خشنودی، تنها ۲۶ سال دارند. ایشان فارغ‌التحصیل رشته معماری هستند و در ایران مدیر و عضو هیئت مدیره‌ی یک شرکت ساختمانی بودند. آقای خشنودی از طریق تبلیغات تلویزیونی شبکه‌ی ماهواره‌ای با ما آشنا شدند.

این موکل عزیز از طریق برنامه آی‌سی‌تی و تاسیس شعبه شرکت در کانادا توانستند ویزای این کشور را دریافت کنند. ورک پرمیت ایشان برای ۱ سال و ۸ ماه صادر شده است. ایشان در گفتگویی که با همکارمان داشتند، از اینکه گروه وکلای یزدانی از صفر تا صد در کنارشان بوند، تشکر کردند.

خواندن روند مهاجرتی

“جواب پرونده‌ام خیلی سریعتر از انتظار من و همسرم آمد.. ارتباط نزدیکم با مسئول پرونده ام در طول مسیر خیلی برایم رضایت بخش بود.

موکل محترم ما، آقای معتکف، ۵۰ سال دارند، فارغ‌التحصیل رشته مدیریت صنعتی و صاحب شرکت تولیدی هستند. ایشان با راهنمایی آقای یزدانی تصمیم گرفتند از روش آی‌سی‌تی استفاده کنند؛ بنابراین شعبه‌ی شرکت‌شان را در کانادا تاسیس کردند. مدت زمان صدور ویزای ایشان از زمان سابمیت کوتاه بود.

این موکل عزیز از طریق یکی از دوستان‌شان که قبلاً اقدام به مهاجرت کرده بودند با مجموعه یزدانی آشنا شدند. ایشان در گفتگویی که با همکار ما داشتند به افرادی که قصد مهاجرت دارند، توصیه کردند نسبت به پرونده‌ی خودشان آگاهی و اشراف داشته باشند.

اهداف آینده‌ی ما در مورد ایشان، اخذ ورک پرمیت همسر و استادی پرمیت فرزندشان است.

خواندن روند مهاجرتی

“حساسیت و دقت اعضای تیم گروه وکلای یزدانی روی پرونده های
مهاجرتی بیش از انتظار ما بود.”

موکل عزیزمان، آقای محسن نوپرور، ۴۴ سال دارند و فارغ‌التحصیل رشته‌ی مهندسی عمران هستند. ایشان در ایران صاحب یک شرکت ساختمانی بودند و توانستند به کمک روش آی‌سی‌تی و ثبت شعبه شرکت در کانادا، ویزای این کشور را دریافت کنند.

ایشان در گفتگو با همکارمان اعلام کردند حساسیت مجموعه حقوقی یزدانی بیش از حد انتظارشان بوده. این موکل عزیز افزودند کیس ورکرشان بسیار دقیق و حساس بودند و این حساسیت موجب شد پرونده‌ی ایشان بسیار قوی تنظیم شود.

خواندن روند مهاجرتی