ثبت شرکت در کانادا

روش مهاجرتی ICT

ویزای کار کانادا ویژه مدیران شرکتها از طریق ایجاد شعبه شرکت در کانادا (C12 – ICT)

ویزای کار از طریق انتقال درون شرکتی یا (Intra-company transferees) در واقع نوعی ویزای کار کانادا است که زیر شاخه های سیستم مهاجرتی آی ام پی (International Mobility Program) قرار دارد.

سیستم مهاجرتی آی ام پی به شرکتهای بین المللی و خارجی این امکان را می‌دهد که مدیران و یا کارکنان منتخب خود را به شعبه کانادایی خود انتقال دهند تا:

  • اثر بخشی مدیریت را بهبود ببخشند.
  • صادرات کانادا را گسترش دهند.
  • و مزیت رقابتی را تحت کد معافیت C12 (منفعت عمده برای کانادا) در بازارهای بین المللی افزایش دهد.

همه ملیتهای غیر کانادایی از جمله ایرانیان از مزایای این روش اخذ ویزای کار می توانند بهره مند باشند حتی تابعین  کشورهایی که عضو موافقتنامه عمومی تجارت در خدمات (GATS) نیستند.

یکی از بهترین خصوصیات این ویزای کار روند رسیدگی بسیار سریع آن است.

این نکته را نیز در نظر بگیرید که افرادی که واجد شرایط برنامه ICT  هستند از ارائه LMIA یا همان ارزیابی تاثیر بر بازار کار معاف هستند و همچنین می توانند تحت استراتژی مهارتهای جهانی (GSS) درخواست اجازه کار دهند که فرایند رسیدگی در ذیل آن بسیار سریع (دو هفته) است.

یکی دیگر از خصوصیات مهم این برنامه مسیر اقامت دائم کانادای آن است. افراد خارجی دارنده مجوز کار در کانادا می توانند تحت سیستم اکسپرس انتری ( یا اکسپرس اینتری ) در شاخه های تجربه کار کانادایی CEC  و نیروی کار ماهر FSW برای خودشان و خانواده همراهشان تقاضای اقامت دائم کانادا نمایند.«موقعیت شغلی از پیش برنامه ریزی شده» یا arranged employment بخاطر ویزای کاری که دارند به آنها بین ۵۰ تا ۲۰۰ امتیاز اضافه در سیستم امتیاز بندی اکسپرس انتری می دهد.

از لحاظ واجد شرایط بودن ، دو شرط اصلی برای امکان دریافت ویزای کار از این روش مطرح می شود:

(الف) احراز شرایط مربوط به ارتباط تجاری بین شرکت خارجی و شعبه آن در کانادا ؛

(ب) احراز شرایط مربوط به ارتباط استخدامی بین شرکت کانادایی و فرد مدیری که متقاضی ویزای  کار است.

از دیگر مزایای این مجوز کار واجد شرایط شدن برای تقاضای ویزای کار نامعین ( open work permit ) برای همسر دارنده ویزای کار ICT و همچنین استفاده از سیستم رایگان درمانی کانادا برای کل خانواده، استفاده از سیستم رایگان آموزشی کانادا برای فرزندان است

شایان ذکر است که متقاضی ویزای کار در این روش نیازی به ارائه آزمون زبانهای انگلیسی یا فرانسه نیست. همچنین متقاضی ویزای کار تعهد یا الزام به راه اندازی بیزینس در شهر یا استان خاصی از کانادا و یا الزام استخدام شهروندان یا مقیمان کانادایی از لحاظ ایجاد شغل ندارد.

درصد موفقیت روش آی سی تی در گروه وکلای یزدانی ۹۵ درصد می باشد.

پیش نیاز های ویزای انتقال درون شرکتی کانادا ICT

ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﮐﻠﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑـﺎﯾﺪ ﻣﮑﺎن ﻣـﺎدی را ﺑـﺮای ﻗـﺮار دادن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎﻧـﺎدا، ﺑـﻪ وﯾﮋه در ﻣـﻮرد داﻧـﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺑـﺎ اﯾﻦ ﺣـﺎل، در ﻣـﻮارد ﺧـﺎص ﮐﻪ ﺷـﺎﻣـﻞ ﻣـﺪﯾﺮان ارﺷـﺪ ﯾﺎ ﻣـﺪﯾﺮان اﺟـﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺷـﻮد، ﻗـﺎﺑـﻞ ﻗـﺒﻮل اﺳـﺖ ﮐﻪ آدرس ﺷـﺮﮐﺖ اﺳـﺘﺎرت آپ ﺟـﺪﯾﺪ ﻫـﻨﻮز تعیین ﻧﺸـﺪه ﺑـﺎﺷـﺪ. ﺑـﺮای ﻣـﺜﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﺷـﺮﮐﺖ از

آدرس ﻣﺸﺎور ﺧﻮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﺤﻞ را ﺧﺮﯾﺪاری ﯾﺎ اﺟﺎره ﮐﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ و ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎرﻣﻨﺪان اراﯾﻪ دﻫﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺴﺐوﮐﺎر در ﮐﺎﻧﺎدا و ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺎداش ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺮاﯾﯽ، ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ:

◦ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ازﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺮاﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺰرگ اﺳﺖ.

در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎﻫﺮ و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ:

◦ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود درﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺗﺠﺎرت ﺑﺎﺷﺪ.

◦ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

مهارت تجاری به کانادا

مزایای روش برنامه مهاجرتی ایجاد شعبه کانادایی ICT

بدون الزام تعهد به سرمایه گذاری یا کارآفرینی

بدون محدودیت سنی

بهره مندی از کارت خدمات درمانی رایگان دولتی برای کل اعضای خانواده

ویزای کار نامعین (اپن) برای همسر متقاضی اصلی و مجوز تحصیل برای فرزندان

بدون ایلتس

بدون محدودیت الزام به اقامت مستمر در کانادا

امکان درخواست اقامت دائم کانادا

داشتن حق انتخاب محل اقامت در هر شهر یا استانی در کانادا

پروسه رسیدگی حتی کمتر از ۶ ماه

بدون محدودیت انتخاب شهر دلخواه در کانادا

بدون نیاز به جاب آفر

امکان تحصیل رایگان برای فرزندان زیر ۱۸ سال

آشنایی با گروه وکلای یزدانی YLG

مجموعه بزرگ حقوقی یزدانی یکی از خوشنام ترين موسسات مهاجرتی مستقر در تورنتوی کانادا می باشد. با سال ها خدمات درخشان و با داشتن بیش از چهل کارمند تمام وقت و شعبات متعدد در شهرهای تهران، شیراز، استانبول، دبی، مونترال و تورنتو و ونکوور و با بهره مندی از گروه وکلا و مشاورین متخصص و کارآمد آماده همیاری و انجام کلیه خدمات حقوقی و مهاجرتی به هموطنان عزیز می باشد. یکی از مهمترین برتری های مجموعه بزرگ حقوقی یزدانی صلاحیت حضور در دادگاه های کانادا می باشد. ما با برخورداری از گروهی از وکلای کانادایی، می توانیم از پرونده های رد شده در دادگاههای استان آنتاریو و فدرال کانادا دفاع نماییم.

انواع فایلها

وای ال جی بیش از صدها پرونده مهاجرتی تجاری کانادا را نمایندگی می کند و اقسام آن به شرح ذیل میباشد.

Start-Up Visa

Intra-Company Transferees WP

PNP Business and Skilled

Self-Employed

Study Permits

Open Work Permits

Immigration Refugee Board IRB

نظرات

سعید قرائی
مشتری گروه وکالتی یزدانی


سلام و وقت بخیر
من طی مشاوره ای که با سرکار گروه وکلای یزدانی داشته ام از راهنمایی و مشاوره ایشون و وقتی که با صبر و حوصله گذاشتن کمال رضایت و تشکر را دارم

بهار روحی
مشتری گروه وکالتی یزدانی


یک تیم حرفه ای، پاسخگو و هماهنگ که تمام طول پروسه راهنمایی و همفکری هاشون باعث آرامش و اطمینان خاطر ما بوده. خانم نیلوفر که مستقیما با ما در تماس بودند و روی پرونده ما کار می کردند در همه حال بسیار صبور، خوش برخورد و با حوصله راهنمایی کردند، و آقای فرزاد یارمحمدی که در هر زمان با صبوری و خوشرویی هر راهنمایی و اطلاعاتی که نیاز داشتیم رو در اختیارمون گذاشتند و من به شخصه بسیار ممنونشون هستم

نیما معماری
مشتری گروه وکالتی یزدانی


من با گروه حرفه ای یزدانی ارتباط برقرار کردم و واقعا ممنونم بابت وقتی که برام کذاشتن و جواب همه سوالاتم و با صبوری دادند

 ویزای انتقال درون شرکتی کانادا یا ict برای چه افرادی مناسب است؟

ویزای ICT یک نوع ویزای کار موقت کانادا است و مختص به شرکت‌های بین‌المللی است که در جایی خارج از کانادا قرار دارند و در کانادا نیز دفتر تأسیس کرده‌اند. این شرکت‌ها برای توسعه کسب و کار و یا انتقال بیزینس خود به کانادا، اقدام به انتقال بعضی از کارمندان عالی رتبه و متخصص خود به شرکت کانادایی می‌کنند. منظور از کارمند واجد شرایط کسی است که به عنوان یک «مدیر ارشد»، یا «مدیر اجرایی» یا یک «کارمند متخصص» در شرکت کار کند. این افراد برای کار در شعبه کانادا باید ویزای کار ICT دریافت کنند. بنابراین پروسه اخذ ویزای ict کانادا بدین ترتیب است که شما شرکت خود را در کانادا ثبت می کنید و در مرحله بعد به عنوان مدیر شرکت برای دریافت ویزای کار ict اپلای می کنید.

چه شرکتی می‌تواند برای این ویزا اقدام کند؟

هر شرکت بین‌المللی که بتواند نشان دهد که انتقال نیروی کار به داخل کانادا بر کیفیت خدمت‌رسانی آن‌ها به کانادایی‌ها تاثیر مثبتی دارد. پس سود کانادایی‌ها مطرح است؟ بله، خدمت‌‌رسانی این شرکت در نهایت به بهبود زندگی و سود کانادایی‌ها منجر خواهد شد.