برنامه های نامزدی استانی ( PNP ) به استان ها و قلمروهای کانادا اجازه می دهد تا نامزدهایی را برای مهاجرت به کانادا معرفی کنند.

ابزار جستجوی PNP کانادا به طور زنده به شما امکان می دهد از تمام PNP های موجود در سراسر کانادا مطلع شوید. از فیلترهای ما استفاده کنید تا بفهمید کدام PNP ها باز می‌باشند و کدام یک برای شما مناسب هستند.

80+ گزینه مهاجرتی را بررسی کنید

جستجوی خود را با فیلترها سفارشی کنید

آخرین اخبار PNP را دنبال کنید

برای یافتن گزینه مهاجرت مناسب برای خود، می توانید از فیلترهای موجود استفاده کنید.
استاندسته بندیوضعیت پروگرماکسپرس انتریجاب آفر
آلبرتابدون سابقه کار کاناداییفعالخیر خیر
آلبرتاتجربه کاری کاناداییفعالخیر بله
آلبرتاکسب و کاربزودیخیر خیر
بریتیش کلمبیاآموزش و پرورش کانادافعالخیر بله
بریتیش کلمبیاآموزش و پرورش کانادافعالبله بله
بریتیش کلمبیاآموزش و پرورش کانادافعالخیر خیر
مانیتوبابرنامه تحصیلات بین‌المللیفعالخیر خیر
نیوبرانزویکاسکیل ورکرفعالخیر خیر
نیوفاندلند و لابرادوراسکیل ورکربله بله
نیوفاندلند و لابرادوراولویت های بازار کارفعالبله خیر
نورث وست تریتوریزاکسپرس انتریفعالبله بله
نوناووتبستهخیر خیر
آنتاریوپیشنهاد شغلی کارفرما - مهارت های مورد نیازفعالبله بله
جزیره پرنس ادوارداسکیل ورکرفعالخیر بله
ساسکاچوانکارگر ماهر بین المللی: شغل مورد تقاضا (بدون سابقه کار کانادایی)فعالخیر خیر
یوکانبدون سابقه کار کانادایی - Critical Impact Workerفعالخیر بله
کبکاسکیل ورکرفعالخیر خیر
کبکتجربه کبک (نیروی کار خارجی و موقت)فعالخیر خیر
کبکتجربه کبک (دانشجویان خارجی)فعالخیر خیر
نیوبرانزویکطرح‌های استراتژیکفعالخیر خیر
نیوبرانزویکاکسپرس انتریفعالبله خیر
نیوبرانزویکاسکیل ورکرفعالخیر بله
کبکبرنامه مهاجرت تجاریفعالخیر خیر
نوا اسکوشیافارغ التحصیلان خارجی مورد تقاضافعالبله بله
نوا اسکوشیااکسپرس انتریفعالبله خیر
نوا اسکوشیابرنامه اولویت‌های بازار کار بزودیبله خیر
نوا اسکوشیابرنامه اولویت‌های بازار کار برای پزشکانفعالبله بله
نوا اسکوشیااسکیل ورکرخیر بله
نوا اسکوشیاکارآفرینفعالخیر خیر
نوا اسکوشیاکارآفرین فارغ التحصیل بین المللیفعالخیر خیر
نوا اسکوشیاکارآفرین فارغ التحصیل بین المللیفعالخیر خیر
نوا اسکوشیاکارآفرین فارغ التحصیل بین المللیفعالخیر خیر
نوا اسکوشیاکارآفرین فارغ التحصیل بین المللیفعالخیر خیر
نوا اسکوشیاپزشکفعالخیر بله
نوا اسکوشیاپزشکفعالخیر بله
آلبرتامسیر سریع تکنولوژیفعالبله بله
آلبرتاکارآفرینی مناطق روستاییبزودیخیر خیر
آلبرتانوسازی روستاییبزودیخیر بله
آلبرتااکسپرس انتریبستهبله خیر
آلبرتافرصت آلبرتافعالخیر بله
آلبرتامزرعه‌داریفعالخیر خیر
آلبرتاکارآفرینی فارغ التحصیلانفعالخیر خیر
آلبرتاکارآفرینی فارغ التحصیلان خارجیفعالخیر خیر
بریتیش کلمبیااسکیل ورکرفعالخیر بله
بریتیش کلمبیااسکیل ورکر (EEBC)فعالبله بله
بریتیش کلمبیافارغ التحصیلان خارجی (Skills Immigration)فعالخیر بله
بریتیش کلمبیااسکیل ورکر (Skills Immigration)فعالخیر بله
بریتیش کلمبیافارغ التحصیلان خارجی (EEBC)فعالبله بله
بریتیش کلمبیااکسپرس انتری (بهداشت حرفه‌ای)فعالبله بله
بریتیش کلمبیانیروی کار نیمه ماهرفعالخیر بله
بریتیش کلمبیااسکیل ورکر (فارغ التحصیلان خارجی)فعالبله بله
بریتیش کلمبیااسکیل ورکر (فارغ التحصیلان خارجی و نیمه ماهر)فعالبله بله
بریتیش کلمبیااسکیل ورکر (فارغ التحصیلان خارجی)فعالبله بله
بریتیش کلمبیافارغ التحصیلان خارجی مقطع دکتری و ارشدفعالخیر خیر
بریتیش کلمبیاکارآفرینیفعالخیر خیر
بریتیش کلمبیاکارآفرینی منطقه‌ایفعالخیر خیر
مانیتوبابرنامه کارآموزی فارغ التحصیلان خارجیفعالخیر خیر
مانیتوبابرنامه آزمایشی فارغ التحصیلان خارجی کارآفرین فعالخیر خیر
مانیتوبانیروی کار ماهر خارجیفعالخیر خیر
مانیتوبااسکیل ورکر (اکسپرس انتری)فعالبله خیر
مانیتوبااسکیل ورکر (سرمایه انسانی)بزودیخیر خیر
مانیتوبااسکیل ورکرفعالخیر بله
مانیتوبااسکیل ورکر (استخدام مستقیم کارفرما)بزودیخیر بله
مانیتوبااسکیل ورکر (تجربه کاری)بزودیخیر بله
مانیتوباکارآفرینیفعالخیر خیر
مانیتوباسرمایه‌گذاری در مزرعهفعالخیر خیر
مانیتوبافارغ التحصیلان خارجی (برنامه اشتغال حرفه‌ای )فعالخیر بله
مانیتوباابتکار شهر موردنفعالخیر خیر
نیوبرانزویکابتکار استراتژیکفعالخیر خیر
نیوبرانزویکاکسپرس انتری نیوبرانزویکفعالبله خیر
نیوبرانزویکاسکیل ورکر نیوبرانزویکفعالخیر بله
نیوبرانزویکجریان سرمایه‌گذاری نیوبرانزویکفعالخیر خیر
نیوبرانزویکپایلوت آتلانتیک نیوبرانزویکفعالخیر خیر
نیوفاندلند و لابرادوراکسپرس انتری (اسکیل ورکر)فعالبله بله
نیوفاندلند و لابرادوراسکیل ورکرفعالخیر بله
نیوفاندلند و لابرادورکارآفرینی فارغ التحصیلانفعالخیر بله
نیوفاندلند و لابرادورکارآفرینی فارغ التحصیلان خارجیفعالخیر خیر
نیوفاندلند و لابرادورکارآفرینی بین المللیفعالخیر خیر
نیوفاندلند و لابرادورمهارت‌های اولویت‌دارفعالخیر خیر
نورث وست تریتوریزاسکیل ورکرفعالخیر بله
نورث وست تریتوریزنیروی کار ضروریفعالخیر بله
نورث وست تریتوریزسرمایه‌گذاریفعالخیر خیر
نوا اسکوشیااسکیل ورکرفعالخیر بله
آنتاریوبرنامه مهاجرت پایلوت منطقه‌ایفعالخیر بله
آنتاریواولویت‌های سرمایه انسانی (اسکیل ورکر)بستهبله خیر
آنتاریواولیت‌های سرمایه انسانی (تجربه کار کانادایی)بستهبله خیر
آنتاریونیروی کار مشاغل فنی حرفه‌ایبستهبله خیر
آنتاریواسکیل ورکر فرانسوی زبانبستهبله خیر
آنتاریواسکیل ورکر (تجربه کانادایی)بستهبله خیر
آنتاریوجاب آفر نیروی کار خارجیفعالخیر بله
آنتاریوجاب آفر مشاغل مورد تقاضافعالخیر بله
آنتاریوجاب آفر دانشجویان بین المللیفعالخیر بله
آنتاریوفارغ التحصیلان مقطع ارشدفعالخیر خیر
آنتاریوفارغ التحصیلان دکتریفعالخیر خیر
آنتاریوکارآفرینیفعالخیر خیر
جزیره پرنس ادوارداکسپرس انتریفعالبله خیر
جزیره پرنس ادوارداسکیل ورکرفعالخیر بله
جزیره پرنس ادواردنیروی کار ضروریفعالخیر بله
جزیره پرنس ادواردفارغ التحصیلان خارجیفعالخیر بله
جزیره پرنس ادواردسرمایه گذاریفعالخیر خیر
کبککارآفرینیبستهخیر خیر
کبکخوداشتغالیبستهخیر خیر
کبکسرمایه گذاری خیر خیر
ساسکاچوانکارآفرینی فارغ التحصیلان خارجیفعالخیر خیر
ساسکاچواننیروی کار ماهر خارجی در مشاغل پرتقاضافعالخیر بله
ساسکاچوانهتلداریفعالخیر بله
ساسکاچوانرانندگی کامیون برای مسیرهای طولانیفعالخیر بله
ساسکاچواناستعدادهای برتر تکنولوژیفعالبله بله
ساسکاچواناسکیل ورکر (اکسپرس انتری)فعالبله خیر
ساسکاچواناسکیل ورکر (جاب آفر)فعالخیر بله
ساسکاچوانتجربه ساسکاچوان (دارای مجوز کار معتبر)فعالخیر بله
ساسکاچوانتجربه ساسکاچوان (مشاغل بهداشت حرفه‌ای، هتلداری و رانندگی کامیون برای مسیرهای طولانی)فعالخیر بله
ساسکاچوانتجربه ساسکاچوانفعالخیر بله
ساسکاچوانکارآفرینیفعالخیر خیر
ساسکاچوانمزرعه‌داریفعالخیر خیر
یوکانبرنامه جامعه یوکانفعالخیر بله
یوکاناکسپرس انتریفعالبله بله
یوکاناسکیل ورکرفعالخیر بله
یوکانسرمایه گذاریفعالخیر خیر
سلب مسئولیت

وای ال جی تلاش می کند تا کیفیت اطلاعات موجود در این ابزار جستجوی PNP را تضمین کند. با این حال، قبل از استفاده از اطلاعات موجود در این ابزار، کاربران باید دقت، کامل بودن و مرتبط بودن آن را با هدف خاص خود ارزیابی کنند.

اطلاعات موجود در این ابزار فقط برای اطلاع رسانی است و صلاحیت فرد برای برنامه های نامزد استانی را ارزیابی نمی کند. هیچ یک از اطلاعات موجود در این ابزار نباید به عنوان مشاوره حرفه ای استفاده شود و این ابزار جایگزین مشاوره حقوقی نیست.

کاربران باید قبل از انجام هر گونه اقدام یا تصمیمی بر اساس اطلاعات موجود در این ابزار، با یک وکیل مهاجرت کانادایی واجد شرایط تماس گرفته و مشاوره حرفه ای مناسب در مورد شرایط خاص خود را دریافت کنند.

وای ال جی هیچ گونه مسئولیتی در قبال هر گونه خسارت یا ضرری که در اثر استفاده یا تکیه بر این ابزار یا اطلاعات موجود در آن ایجاد می شود، نمی پذیرد و نمی تواند تضمین کند و هیچ مسئولیت قانونی یا مسئولیتی را برای دقت یا کامل بودن اطلاعات به عهده نمی گیرد.

مهاجرت استانی به کانادا 

PNP: از طریق برنامه نامزدی استانی به کانادا مهاجرت کنید.

سایت YLG در این مقاله آنچه که در مورد برنامه نامزدی استانی باید بدانید را ارائه داده است.

برنامه مهاجرت استانی (PNP) که در سال 1998 راه‌اندازی شد، اصلی‌ترین راه مهاجرت به کانادا برای نیروی کار متخصص به حساب می‌آید. تقریبا تمام استانها و مناطق کانادا از طریق برنامه PNP پذیرای نیروهای کار ماهر از سراسر جهان هستند تا به تقویت اقتصاد منطقه خود کمک کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این برنامه با وای ال جی همراه باشید.

نگاه اجمالی : مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های استانی

بر اساس قانون اساسی کانادا، دولت فدرال و هر استان و قلمرویی قدرت مدیریت سیستم مهاجرت کشور را در اختیار دارد.

بنابراین، برنامه نامزدی استانی یا PNP به استانها و قلمروها این اختیار را می‌دهد تا اشخاصی که به دنبال مهاجرت به کانادا بوده و علاقمند به سکونت در یک استان خاص هستند را انتخاب کند.

تنها استثناهای موجود استان کبک و نوناووت در قلمرو شمال کانادا می‌باشند. در عوض، استان کبک برای تعیین معیارهای گزینشی خاص خود برای مهاجرت اقتصادی، اختیار کامل دارد.

هدف اصلی برنامه PNP گسترش مزایای مهاجرت در سرتاسر خاک کانادا می‌باشد. پیش از راه‌اندازی این برنامه در سال 1998، اکثر مهاجران کانادا در اونتاریو، کبک و بریتیش کلمبیا سکونت داشتند. با این وجود، از سال 1998، کانادا شاهد توزیع گسترده‌تر مهاجران در سرتاسر مناطق کشور بوده و از آن پس استان‌های هامونی (آلبرتا، ساسکاچوان و مانیتوبا) و آتلانتیک (نیوبرانزویک، نووا اسکوتیا، جزیره پرینس ادوارد و نیوفاندلند و لابرادور) کانادا به لطف برنامه PNP از جذب مهاجران بیشتر به این مناطق بهره و موفقیت بسیار بیشتری کسب کردند.

مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های استانی

هر PNP حداقل یک استریم مهاجرتی دارد که با برنامه گزینش مهاجران فدرال اکسپرس انتری همراستا می‌باشد. نامزدهای استانی که در استریم‌های مطابق با اکسپرس انتری ثبت درخواست می‌کنند به عنوان «نامزد برتر» شناخته می‌شوند. مزیت انتخاب شدن به عنوان نامزد برتر در استریم‌های PNP این است که بر اساس سیستم جامع رتبه‌بندی (CRS)، موفق به دریافت 600 امتیاز خواهند شد و این بدان معناست که با دریافت این مقدار امتیاز، دریافت دعوتنامه برای اقامت دائم بر اساس برنامه اکسپرس انتری به طور کامل تضمین خواهد شد.

یکی دیگر از مزایای PNP این است که درخواست اقامت دائم آنها با سرعت بیشتری، معمولا ظرف مدت شش ماه، توسط دولت فدرال بررسی خواهد شد. یکی دیگر از روش‌های دریافت اقامت دائم از طریق برنامه PNP استفاده از استریم «پایه» است. در این روش، شما مستقیما در استریم PNP ثبت درخواست می‌کنید و زمانیکه نامزدی استانی را دریافت کردید، دولت فدرال درخواست اقامت دائم شما را بررسی خواهد کرد.

من در کدام استریم PNP واجد شرایط هستم؟

با وجود بیش از 80 استریم مهاجرتی استانی، پیداکردن بهترین راه مهاجرت به کانادا می‌تواند کار سخت و پرچالشی باشد. از اینرو پیشنهاد میکنیم فرم ارزیابی وای ال جی را تکمیل کرده و  فقط کافیست بر روی دکمه زیر کلیک کرده و از مزایای مشاوره رایگان نهایت بهره را ببرید:

فرم ارزیابی رایگان مهاجرت کانادا

برنامه مهاجرت مزیت آلبرتا (AAIP)

برنامه مهاجرت مزیت آلبرتا که پیش از این تحت عنوان برنامه نامزدی مهاجر آلبرتا (AINP) شناخته می‌شد شامل هشت استریم است که به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: دسته اول مخصوص نیروی کار عادی و دسته دوم مخصوص کارآفرینان است. این استان نامزدی‌های استانی را برای آن دسته از اتباع خارجی صادر می‌کند که شرایط مخصوص هر برنامه را دارا بوده و قصد و نیت خود برای اقامت در استان‌های هامونی را به اثبات برسانند.

برنامه نامزدی استانی بریتیش کلمبیا (BC PNP)

BC PNP شامل سه استریم مهاجرت مهارتی، اکسپرس انتری BC و مهاجرت کارآفرینی است. این استریم‌ها هر کدام به گروه‌هایی تقسیم می‌شوند که نیروی کار ماهر، فارغ التحصیلان خارجی و دیگر متخصصانی که مهارت‌ها، تجربیات و ویژگی‌های موردنیاز استان بریتیش کلمبیا را دارا می‌باشند هدف قرار می‌دهد.

برنامه نامزدی استانی مانیتوبا (MPNP)

برنامه مهاجرت استانی مانیتوبا شامل استریم‌هایی است که برای پذیرفتن آن دسته از نیروی کار ماهر و خانواده‌هایشان طراحی شده است که به دنبال زندگی و کار در این استان هستند. در حال حاضر برنامه MPNP در حال بروزرسانی است.

برنامه نامزدی استانی نیو برانزویک (NBPNP)

برنامه مهاجرت استانی نیو برانزویک نیز شامل استریم‌هایی است که کارآفرینان، فارغ التحصیلان خارجی، نیروی کار ماهر با حمایت کارفرما و نیروی کار متخصصی که در سیستم گزینش اکسپرس انتری دولت فدرال پذیرفته شده‌اند را هدف قرار می‌دهد.

برنامه نامزدی استانی نیوفاندلند و لابرادور (NLPNP)

برنامه NLPNP درخواست‌های مهاجرتی را می‌پذیرد که شامل نیروی کار ماهر، فارغ التحصیلان خارجی و کارآفرینانی است که شرایط مختص این برنامه یعنی آفر کاری، قصد و نیت برای سکونت و توانایی تأمین اقتصادی زندگی در استان را دارا باشند.

برنامه نامزدی نووا اسکوتیا (NSNP)

NSNP برنامه‌ای در استان نووا اسکوتیاست که نیروی کار ماهر، فارغ التحصیلان خارجی، کارآفرینان و متخصصانی که به دنبال اقامت دائم در این استان هستند را مورد پذیرش قرار می‌دهد. این برنامه دارای استریم‌های مختلف مهاجرت اقتصادی است که نه یک، بلکه سه استریم آن مطابق با سیستم اکسپرس انتری کانادا می‌باشد.

برنامه نامزدی مهاجر اونتاریو (OINP)

استان اونتاریو از طریق برنامه OINP به آن دسته از نیروی کار، دانشجویان، صاحبان کسب‌وکار و کارآفرینان خارجی که دارای مهارت‌ها، تجربیات و تحصیلات موردنیاز بوده و قصد اقامت در این استان را دارند، شهروندی دائم اعطا می‌کند.

برنامه نامزدی استانی جزیره پرینس ادوارد (PEI PNP)

PEI PNP یک برنامه مهاجرت اقتصادی در استان جزیره‌ای پرینس ادوارد است که برای نیروهای کار ماهر، فارغ التحصیلان خارجی و کارآفرینانی که قصد و نیت خود برای کار و زندگی در جزیره پرینس ادوارد را به اثبات رسانده و توانایی خود برای تأمین اقتصادی در این استان را به نمایش بگذارند طراحی شده است.

برنامه نامزدی مهاجر ساسکاچوان (SINP)

SINP برنامه مهاجرت اختصاصی ساسکاچوان برای انتخاب و نامزدی اتباع خارجی واجد شرایط است که از طریق مسیرهای گوناگون نظیر طرح پیشروی آن یعنی نیروی کار ماهر خارجی اکسپرس انتری و رده‌بندی مشاغل موردنیاز (Occupation In-Demand) پذیرفته شده‌اند.

برنامه نامزدی قلمروهای شمالی غربی (NTNP)

قلمروهای شمالی غربی درخواست‌های مهاجرت اقتصادی برای سکونت در شمال کانادا را در دو استریم اصلی مورد پذیرش قرار می‌دهد: کارفرما محور و کسب‌وکار

که یکی از آنها سه استریم مجزا دارد که از آن میان می‌توان به استریم همسو با اکسپرس انتری برای نیروی کار ماهر اشاره کرد.

برنامه نامزدی یوکان (YNP)

برنامه رسمی مهاجرت استانی یوکان به کارفرمایان واجد شرایط در سرزمین‌های شمالی کانادا کمک می‌کند تا تاجران و آن دسته از نیروی کاری که به صورت بین‌المللی آموزش دیده‌اند را برای اقامت دائم در کانادا انتخاب کنند.

آخرین نتایج PNP

آخرین نتایج PNP

شما می‌توانید نتایج تمام قرعه‌کشی‌های PNP که در این سال انجام شده است را از طریق این لینک مشاهده کنید. در این قسمت زمان آخرین قرعه‌کشی‌ها، شرایط گزینش و تعداد متقاضیانی که نامزدی استانی را دریافت کرده‌اند خواهید دید.

آیا شما واجد شرایط مهاجرت به کانادا هستید؟

 
منبع: canadavisa
بشتر بدانید کمتر

آخرین اخبار آنتاریو کانادا

  جمعیت دانشجویان بین المللی کانادا همچنان در حال افزایش است
  22 دی 1402#بریتیش کلمبیا #دولت کانادا

  آیا جمعیت دانشجویان بین المللی کانادا در حال افزایش است؟

  منبع: cicnews کانادا بهترین مقصد برای دانشجویان بین المللی است. مارک میلر وزیر مهاجرت به اشتراک گذاشته است که کانادا در مسیر میزبانی از حدود 900000 دانشجو بین المللی در سال 2023 است. با این حال داده های اخیر از ...ادامه مطلب
  استان کبک در کانادا
  16 دی 1402#شهرهای مهم کانادا #مهاجرت استانی کانادا

  استان کبک؛ آنچه قبل از مهاجرت باید بدانید.

    منبع: cicnews.com   استان کبک دومین استان پرجمعیت کانادا با بیش از 8.7 میلیون نفر جمعیت است که شامل سه منطقه بزرگ شهری کبک، مونترال و شربروک می‌باشد. کبک استانی منحصر به فرد در مقایسه با ...ادامه مطلب
  بریتیش کلمبیا
  12 دی 1402#بریتیش کلمبیا #کانادا #مهاجرت استانی کانادا

  استان بریتیش کلمبیا؛ آنچه قبل از مهاجرت باید بدانید!

  منبع: cicnews.com بریتیش کلمبیا، سومین استان بزرگ کانادا و غربی‌ترین استان این کشور است و بیش از یک میلیون مهاجر در آن زندگی می‌کنند. این استان اغلب به عنوان یکی از زیباترین استان‌های کانادا شناخته می ...ادامه مطلب
  انتاریو
  9 دی 1402#انتاریو #شهرهای مهم کانادا #کانادا

  انتاریو کانادا

  منبع: cicnews.com انتاریو محبوب‌ترین مقصد مهاجران جدید کانادا است. در سال 2022، 42.2 درصد از تازه‌واردان، انتاریو را به عنوان مقصد اولیه خود برای زندگی در کانادا انتخاب کردند. این استان در مرکز کانادا واقع شده ...ادامه مطلب
  دادگاه فدرال کانادا مجوز کار بر اساس نمره آیلتس را رد کرد
  7 دی 1402#بریتیش کلمبیا

  دادگاه فدرال کانادا مجوز کار بر اساس نمره آیلتس را رد کرد

  منبع: cicnews یک شهروند ایرانی به مدت 7 سال مدیر طراحی و نوسازی خانه بود. در سال 2022 او قرارداد کاری برای کار به عنوان یک سازنده خانه مسکونی با یک شرکت ساختمانی واقع در ونکوور امضا کرد. وظایف و ...ادامه مطلب
  هزینه مهاجرت به کانادا چقد است؟
  6 آذر 1402#بریتیش کلمبیا #ساسکاچوان #شهرهای مهم کانادا

  هزینه مهاجرت به کانادا

  هزینه مهاجرت به کانادا یکی از مهم‌ترین مسائل در روند مهاجرت است. چرا که نمی‌توان عدد ثابتی را برای تمامی مراحل مهاجرت درنظر گرفت و ممکن است به دلایل مختلف به هزینه‌ها افزوده شود. قوانین مهاجرتی کانادا ...ادامه مطلب
  برنامه استانی مانیتوبا
  3 آذر 1402#مهاجرت استانی کانادا

  برنامه استانی مانیتوبا

  برنامه استانی مانیتوبا در میان استان‌های کانادا، یکی از بهترین برنامه‌های مهاجرت استانی را دارد. فرصت‌های شغلی مناسب و جامعه مهاجرپذیر این استان باعث شده مقصد مهاجرتی افراد زیادی باشد. به دلیل استقبال مهاجران از برنامه استانی ...ادامه مطلب
  کشاورزی در کانادا
  13 مهر 1402#انتاریو #بریتیش کلمبیا #دولت کانادا #ساسکاچوان

  بهترین شهر کانادا برای کشاورزی

  کشاورزی در کانادا یکی از صنایع مهم و سودآور است که علاوه‌بر درآمد، فرصت‌های شغلی بسیاری برای کانادایی‌ها فراهم کرده است. با وجود آب و هوای سرد، کانادا از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی در ...ادامه مطلب
  جاب بانک کانادا چیست؟
  6 مهر 1402#انتاریو #بریتیش کلمبیا #دولت کانادا #شغل

  جاب بانک کانادا چیست؟

  جاب بانک کانادا سایتی دولتی و معتبر است که فرصت کاریابی متناسب با شرایط و مهارت‌های فرد را فراهم کرده است تا بتواند از میان فرصت‌های شغلی واقعی و قانونی شغل مدنظر خود را بیابد. در این مقاله ...ادامه مطلب
  ویزای استارتاپ چیست؟
  1 مهر 1402#دولت کانادا #مهاجرت استانی کانادا

  ویزای استارتاپ + قوانین و شرایط جدید کشورهای مختلف

  ویزای استارتاپ یکی از برنامه‌های مهاجرتی کشورهای مختلف است که از طریق آن می‌توانید یک بیزینس با حمایت مالی و قانونی کشور مقصد راه‌اندازی کنید و از مزایای اقامت در آن کشور بهره‌مند شوید. در این ...ادامه مطلب
  10 شغل پردرآمد در کانادا
  23 شهریور 1402#شغل #مهاجرت پزشکان

  10 شغل پردرآمد در کانادا

  وکیل میانگین حقوق: 94726 دلار در سال وکیل در رسیدگی‌های حقوقی از موکلان نمایندگی می‌کند. رشته‌های حقوقی مختلفی وجود دارد که می‌توانید بسته به علایق خود از بین آنها انتخاب کنید. برای وکیل شدن، باید مراحل ...ادامه مطلب
  نوشیدنی‌های کانادایی
  22 شهریور 1402#بریتیش کلمبیا

  حقایقی در مورد نوشیدنی‌های کانادایی

  کانادا بیشتر به خاطر نوشیدنی‌هایش مشهور است تا غذاهایش. کانادایی‌ها علاوه‎ بر آب میوه‌های خود، آبجو و شراب خود را نیز دوست دارند. شما می‌توانید تعداد زیادی آبمیوه و نوشیدنی‌های نوشابه‌ای در سوپرمارکت‌ها ...ادامه مطلب
  برتری محافظه کاران برای جذب سرمایه میان احزاب
  10 مرداد 1402#انتاریو

  برتری محافظه کاران در جذب سرمایه میان احزاب

  جدیدترین داده‌ها نشان میدهد حزب محافظه کار در جذب سرمایه و کمک‌های مردمی نسبت به سایر احزاب عملکرد بهتری داشته است بطوریکه این حزب بین آپریل تا ژوئن 2023 نزدیک به 8 میلیون دلار کمک مالی دریافت کرده ...ادامه مطلب